Üniversite, esasında bir âleme (universe/cosmos) işaret eder; yekpâreliği çağrıştırır. Bu âlemde ve yekpârelikte farklı parçaların düzeni/âhengi söz konusudur. Yani farklı alanlara ait bilgi farklı formasyonlara sahip uzmanlar (masters) ve bilginler (scholars) vasıtasıyla üretilir (çoğaltılır); üretilen (çoğaltılan) bilgi yüksek düzeyde işlenir ve aktarılır. Dolayısıyla farklı bilgiler farklı bilginlerce farklı ilgililere farklı düzeylerde aktarılırken ortak değerlerin sağladığı düzen/âhenk olmazsa olmazıdır bu âlemin. Bu düzeni/âhengi sağlayan şey çoğunlukla misyon ve buna bağlı olarak oluşturulan vizyondur; yani değerler manzumesi ile bundan neşet eden planlama. Bu misyonun ve planlamanın neticesinde yürütülen bilimsel süreç; bu sürecin en önemli ayaklarından biri olan öğrencilerin hem yüksek düzeyde bilgi edinmelerini hem de bir kimlik sahibi olmalarını öngörür. Yüksek düzeyde bilgi ve ortak değerler manzumesi, başlangıçta heterojen ve/ya kozmopolit (dağınık) yapıyı bir düzenin/âhengin parçası haline getirir. Ancak kuvvetli bir eğitim geleneği olmayan; sistemin sık değiştiği; farklı ortaöğretim müfredatlarından veya okul türlerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu üniversite ikliminde çoğunlukla umulan/beklenen bu sonucun doğması zorlaşır. Buna ek olarak bilginin giderek çeşitlenmesi,  uzmanlık alanlarının artması, nüansların çoğalması gibi durumlar üniversitelerin kendi misyonlarını gerçekleştirebilmeleri için yeni vizyonlar geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. FSMVÜ Ortak Dersler Müfredatı bu vizyonun bir sonucudur.

      Multi-disipliner bilgi ve buna bağlı eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri ihtiyacı giderek trans-disipliner bilgi ve yaratıcı düşünme becerileri ihtiyacına dönüşürken ortak bilginin değerinin giderek arttığı bir dünyaya öğrencilerimizi “FSMVÜ Ortak Dersler Müfredatı” ile hazırlamak istiyoruz. Müfredatla ortak bilgi, ortak birikim, ortak gelecek düşüncesinden aldığı güçle sınırları olmayan ortak bir üniversite vizyonunu amaçlıyoruz. Daha özgür daha düzenli/âhenkli daha üretken bir üniversite için bu müfredatla ortak bir dünya inşa etmenin anahtarını veriyoruz öğrencilerimize.

       Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak kurucu misyonumuza uygun şekilde üniversiteye başlayan her öğrencisine farklı disiplerde entellektüel bir dünyanın kapılarını açıyoruz. Eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaları için onların önündeki bütün sınırları kaldırıyoruz. Hangi disiplinden olursa olsun, üniversitemize başlayan her öğrenci çok yönlü, derinlikli ve “ortak bir üniversite” iklimiyle tanışıyor. Farklı okul tiplerinden, farklı puan türlerinden, farklı ortaöğretim müfredatlarından çıkarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne gelmiş her öğrenci kendi bölümlerinin müfredatlarına paralel olarak “FSMVÜ Ortak Dersler Müfredatı”nı da almaya başlıyor. Böylece tek tip insan gücünün ve tek yönlü düşünce becerisinin geçerliliğini kaybettiği, farklı disiplinlerin formasyonuna sahip; farklı düşünme becerileri kazanmış bireylerin her alanda ön planda olduğu bir dünyaya “FSMVÜ Ortak Dersler Müfredatı”yla daha güçlü şekilde hazırlanmaya başlıyorlar. Sınırların kalktığı ortak bir üniversite ikliminde Yapay Zeka'dan Çevre ve Enerji'ye; Türk Musikisi'nden Sinema ve Sanat'a; Mekan ve Psikoloji'den Şehir Kimlik Mimari'ye; Eleştirel Okuma ve Düşünme'den İnsan Toplum Edebiyat'a farklı disiplinlerde otuzdan fazla ders bölüm fark etmeksizin öğrencilerimizin ilgisine sunuluyor. Öğrenciler bu derslerde ilgilerini, becerilerini ve bunlara dair sınırlarını keşfederken kültürel ve entelektüel bir ortak birikim edinmiş oluyorlar.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KOÇAK

Ortak Dersler Koordinatörü