İnsan, tarih boyunca varlığı anlama ve anlamlandırma çabası içinde olmuştur. Varlığı olduğu gibi çıplak halde görmek ve varlığı dolaylı yoldan anlamlandırmak, bu konuda oluşan anlayışların ifade biçimleri arasındadır. Bunlardan varlığı dolaylı yoldan anlama ve anlamlandırmak çabası, dilde en genel manada, “imge”, “sembol” ve “metafor” olarak gelişim göstermiştir. Bu derste imgeler ve metaforlar; kültürdeki önemi, dil, halk inançlarındaki yeri, bir medeniyet algısı oluşturma ve medyadaki kullanımları açısından ele alınacak ve örnekler eşliğinde tartışılacaktır.